Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MOTOTREND S.A.» που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Βρυούλων αρ. 56, με ΑΦΜ 094496688, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, δραστηριοποιείται στο χώρο της πώλησης δικύκλου και συναφών προϊόντων και υπηρεσιών διαθέτοντας πανελλαδικά προϊόντα και ανταλλακτικά της Εταιρείας KYMCO. Στο πλαίσιο εκπλήρωσης των εταιρικών μας σκοπών, η εταιρεία μας έρχεται σε άμεση επαφή με πλήθος πελατών για πάνω από 50 χρόνια, με προσήλωση στην ικανοποίηση του πελάτη καθώς και στην υποστήριξη μετά τη πώληση των προϊόντων που διαθέτει, διασφαλίζοντας έτσι την αξία αυτών. Με την ίδια προσήλωση και με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της, η εταιρεία μας επιθυμεί να διατηρήσει τη διαφάνεια που διέπει τις σχέσεις μας και σας καλεί να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για να διαβάσετε την Ενημέρωση αυτή με την οποία σας παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

1.Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Σκοποί Επεξεργασίας

Η εταιρεία «MOTOTREND S.A.» είναι Υπεύθυνος της επεξεργασίας των αναγκαίων δεδομένων σας για τους σκοπούς ικανοποίησης των αιτημάτων σας, υλοποίησης και υποστήριξης της σύμβασης που υφίσταται μεταξύ μας πχ από την πώληση δικύκλου, αξεσουάρ και συναφών προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών service, ενημέρωσης σας σε σχέση με τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας που κατά καιρούς ανανεώνονται. Στα πλαίσια αυτής της σχέσης οφείλουμε να λειτουργούμε υπό το πρίσμα κανόνων δικαίου (φορολογικού κόκ) και για αυτό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στα πλαίσια συμμόρφωσης μας έναντι των συμβατικών και έννομων υποχρεώσεων μας, αλλά και ικανοποίησης των έννομων συμφερόντων μας.

2.Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και σε ποιες περιπτώσεις

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας από εσάς τους ίδιους είτε κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια αγοράς (εκθέσεις, κατάστημα) είτε στα πλαίσια σύναψης σύμβασης πώλησης ή/και παροχής υπηρεσιών ( π.χ συνεργεία, after sales) ή μέσω των ιστοσελίδων μας.
Ενδεικτικά και μη περιοριστικά συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας στις εξής περιπτώσεις: α) έκδοση τιμολογίων-αποδείξεων και τήρηση σχετικού αρχείου παραστατικών, β) στις φόρμες επικοινωνίας στις ιστοθέσεις μας, γ) κατά την εξυπηρέτηση της πελατειακής μας σχέσης, δ) στην προώθηση των υπηρεσιών μας και των προϊόντων μας, ε), στην διαδικασία της παραγγελίας και τελικής αποστολής, προς τον πελάτη, στ) στην ηλεκτρονική αποστολή των τιμολογίων, ζ) στην εξυπηρέτηση του πελάτη σε περίπτωση χρηματοδότησης, η) κατά τη μεταξύ μας επικοινωνία, θ) σε περίπτωση δοκιμής (test drive) οχήματος μας, ι) στις εξαιρετικές περιπτώσεις διενέργειας διαγωνισμών/social media, ια) κατά την μετάβαση σε κατάστημα μας (καταγραφή cctv).
Η Εταιρεία μας κατά κανόνα συλλέγει και επεξεργάζεται (αποθηκεύει, καταχωρεί, αρχειοθετεί) τα αναγκαία και όλως απαραίτητα απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της συνεργασίας μας και της συναλλακτικής μας σχέσης, τα οποία είναι συγκεντρωτικά τα εξής:

ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία διεύθυνσης, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email), ηλικία, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, IBAN, στοιχεία παραστατικού, φορολογικά και οικονομικά δεδομένα, IP address, εικόνα προσώπου (σε περίπτωση μετάβασης στο κατάστημα) , αριθμός, στοιχεία και φωτοαντίγραφο ΑΔΤ, αριθμός και στοιχεία διπλώματος οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας

Τα ως άνω δεδομένα σας συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία από εμάς ως τα αναγκαία για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας και την υλοποίηση της συμβατικής μας σχέσης. Σε περίπτωση που κατά την δική σας θέληση μας παραθέτετε ή μας προσκομίζετε δικαιολογητικά και έγγραφα που εμπεριέχουν και άλλες κατηγορίες απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή δεδομένων ειδικών κατηγοριών, τα οποία δεν αιτούμεθα κατά τις διαδικασίες που έχουμε ορίσει (π.χ χρηματοδότηση, σχόλια στις φόρμες επικοινωνίας), αυτά παρέχονται ελευθέρως και με τη συγκατάθεσή σας για τυχόν επεξεργασία από εμάς.

3.Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας

Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων εκ μέρους της MOTOTREND S.A. στα ως άνω πλαίσια είναι

 1. η υπάρχουσα ή επιγενόμενη συμβατική μας σχέση (π.χ. πώληση) και οι συμβατικές δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτήν,
 2. η τήρηση έννομων υποχρεώσεών μας (πχ τήρηση παραστατικών)
 3. η εξυπηρέτηση τυχόν έννομων συμφερόντων μας, έναντι των οποίων δεν υπερισχύουν τα δικαιώματά σας (πχ καταγραφή για ασφάλεια προσώπων και αγαθών στα καταστήματα μας)
 4. η συγκατάθεσή σας όταν και όπου αυτή απαιτείται (πχ αποστολή newsletter).

4.Κοινοποίηση σε τρίτους

Τα στοιχεία των πελατών μας κατά κανόνα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους πέραν των εξουσιοδοτημένων από την εταιρεία μας προσώπων, τα οποία επεξεργάζονται για τους σκοπούς της συμβατικής μας σχέσης. Δύνανται να γνωστοποιούνται κατ’ εξαίρεση σε τρίτες οντότητες, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών μας και την τήρηση των υποχρεώσεών μας, όπως :

 1. σε δημόσιες αρχές για τους σκοπούς της συμμόρφωσης της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της (πχ ΑΑΔΕ, ορκωτοί λογιστές κά.)
 2. ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για την άσκηση και υπεράσπιση τυχόν δικαιωμάτων της Εταιρείας
 3. σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες προς την Εταιρεία, όπως συνεργαζόμενα δικηγορικά γραφεία, εταιρείες υποστήριξης λογισμικού, κόκ., οι οποίοι είτε ως Εκτελούντες την επεξεργασία (σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3 του Κανονισμού) για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι, συμβάλλονται με εμάς και δεσμεύονται με σχετικούς όρους συμμόρφωσής τους με το εφαρμοστέο εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

Αναλυτική ενημέρωση για τα στοιχεία των συνεργατών μας στους οποίους ανατίθεται κατ΄ εντολήν μας κάποια δραστηριότητα της Εταιρείας μας και εξ αυτού του λόγου επεξεργασία δεδομένων πελατών μας δύναται να παρασχεθεί κατόπιν υποβολής σχετικού εύλογου και δικαιολογημένου αιτήματος από εσάς.

5.Διατήρηση των δεδομένων

Η διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας θα λάβει χώρα για τους συγκεκριμένους ως άνω σκοπούς και θα διαρκεί για εύλογο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού. Σε περίπτωση που έχετε δώσει την συγκατάθεση σας, τα δεδομένα σας που έχουν δοθεί για τον σκοπό που λήφθηκε η συγκατάθεση διατηρούνται έως την ανάκληση αυτής εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τα δεδομένα σας είναι απαραίτητα να διατηρηθούν από εμας λόγω έννομης υποχρέωσης. Τα δεδομένα σας διατηρούνται στην εταιρεία μας καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής- συναλλακτικής σας σχέσης με την MOTOTREND S.A. και των επιμέρους συμβατικών της δεσμεύσεων ανάλογα με τη φύση αυτής. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζουμε το ως μέγιστο διάστημα διατήρησης τα είκοσι (20) έτη (Γενική Παραγραφή αξιώσεων), με δυνατότητα παράτασης του ως άνω χρόνου σε περίπτωση έγερσης αξίωσης ή εκκρεμούς δικαστικής διαμάχης ή ένδειξης ελέγχου από δημόσιες αρχές.

6.Δικαιώματα και άσκησή τους

Ειδικότερα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματά σας τα οποία αποτελούν προτεραιότητά μας :

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης και πληροφόρησης (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα και τι δικαιώματα έχετε (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)
 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ), και παροχής αντιγράφου των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) και συμπλήρωσης τυχόν ανακριβών και ελλιπών προσωπικών σας πληροφοριών που τηρούμε, ώστε να είναι ακριβή.
 • Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) των δεδομένων σας από τα αρχεία της εταιρείας μας, υπό προϋποθέσεις, το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στο βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων εκ μέρους της MOTOTREND S.A.
 • Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Δικαιούστε να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και καθώς και να τα διαβιβάζετε υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αρκεί αυτό να μην επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων (μόνο για αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών τις οποίες μας παρείχατε με τη συγκατάθεση σας ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης).
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ). Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kymco.gr ή με επιστολή- παράδοση στη διεύθυνσή μας Βρυούλων 56, Νέα Φιλαδέλφεια, ΤΚ 14341, Αθήνα, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο άσκησης δικαιωμάτων που σας παρέχουμε εδώ.

 • Η Mototrend S.A. θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία επίκλησης / άσκησης του κατά περίπτωση δικαιώματος εκ μέρους σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές βάσει των οποίων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση θα σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας εντός μηνός από την υποβολή του.
 • Μπορείτε πάντοτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr) εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιασθεί κατά την επεξεργασία τους από τη Mototrend S.A.

7.Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Η Εταιρεία λαμβάνει σχετική πρόνοια για τη λήψη επαρκών και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διαφύλαξη τόσο της τεχνολογικής όσο και της φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 32, και ειδικότερα υφίσταται εγκαταστημένο στην πληροφοριακή υποδομή Antivirus, Firewall για την προστασία των υποδομών από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές, κρυπτογράφηση βάσεων δεδομένων, τακτική ενημέρωση των λειτουργικών συστημάτων των πληροφοριακών αγαθών, access matrix (διαβαθμισμένη πρόσβαση ανά ομάδα χρηστών), αξιολόγηση ευπαθειών για την διασφάλιση των απαραίτητων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων, τηρούνται αντίγραφα ασφαλείας και εφαρμόζονται σχετικές Πολιτικές εντός της Εταιρείας για την ηλεκτρονική και φυσική ασφάλεια της υποδομής και την προστασία των δεδομένων. και τηρεί τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του Κανονισμού, ήτοι την αρχή νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, την αρχή περιορισμού του σκοπού, την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων, την αρχή της ακρίβειας, την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και την αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας (άρθρο 5). Με γνώμονα τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς σας, εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές διασφάλισης των προσωπικών σας δεδομένων, μέσω της υλοποίησης των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που ορίζει ο ΓΚΠΔ, ώστε τα δεδομένα σας να διασφαλίζονται από την απώλεια της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας της πληροφορίας.

8.Τι συμβαίνει σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας

Παρά τη δέουσα επιμέλεια που επιδεικνύουμε αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παραμένουμε σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε εγκαίρως τυχόν παραβίασή τους, διαθέτοντας κατάλληλες εσωτερικές Πολιτικές.
Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε ενημερώστε την MOTOTRENDS.A. μόλις αντιληφθείτε την ενδεχόμενη παραβίαση, γνωστοποιώντας μας τη φύση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δεδομένα που ενδεχομένως έχουν παραβιασθεί.
Ελέγχετε εάν η παραβίαση προήλθε από δική σας ευθύνη και συλλέξτε πάσα αναγκαία πληροφορία την οποία η MOTOTREND S.A θα χρησιμοποιήσει για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

9.Ειδικότερες Δηλώσεις MOTOTRENDS.A

 1. Δηλώνει ότι δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών.
 2. Δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή το δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.
 3. Δηλώνει ότι δεν λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 4. Δηλώνει ότι η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί/επικαιροποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. O επισκέπτης θα ενημερώνετε για όλες τις σημαντικές αλλαγές, ενώ κάθε φορά στο site θα αναρτάται η επικαιροποιημένη έκδοση. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης της ιστοσελίδας οφείλει να ενημερώνεται και να ανατρέχει τακτικά στην παρούσα πολιτική.
 5. Ο επισκέπτης δύναται να ενημερωθεί για τη χρήση των Cookies που χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο για τον οποίο υπεύθυνη επεξεργασίας είναι η Mototrend S.A και τι πληροφορίες συλλέγονται μέσω αυτού στην αντίστοιχη πολιτική Cookies που είναι αναρτημένη στις ιστοθέσεις μας εδώ.

10.Στοιχεία επικοινωνίας

Α) Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

Mototrend S.A.
Διεύθυνση: Βρυούλων 56, Νέα Φιλαδέλφεια, ΤΚ 14341, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2102585991
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@kymco.gr

Β) Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή):

Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2106475600
Fax: +30 2106475628
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr