Όροι Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ

Με το πρόγραμμα αυτό η MOTO TREND SA παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης καλύψεων της διετούς εργοστασιακής εγγύησης, με τους παρακάτω όρους:

1) Η επέκταση της εγγύησης ισχύει μόνο για καινούργια DOWNTOWN 350iπου έχουν εισαχθεί από τη MOTOTRENDSAκαι έχουν πουληθεί και ταξινομηθεί μετά την 1/1/2019.
2) Επεκτείνεται η περίοδος της εγγύησης για όλα τα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά εξαρτήματα κατά 1 έτος από την ημερομηνία λήξης της διετούς εργοστασιακής εγγύησης.
3) Επεκτείνεται η περίοδος της εγγύησης για όλα τα εξαρτήματα του κινητήρα καθώς και το πλαίσιο κατά 2 έτη από την ημερομηνία λήξης της διετούς εργοστασιακής εγγύησης. Ως εξαρτήματα κινητήρα νοούνται όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το λιπαντικό του κινητήρα.
4) Η επέκταση της εγγύησης, καλύπτει εκτός από τα εξαρτήματα και το κόστος της εργασίας αντικατάστασής τους
5) Για όλα τα άλλα εξαρτήματα (περιλαμβανομένης και της μετάδοσης) η εγγύηση παραμένει στα 2 έτη σύμφωνα με τους όρους της εργοστασιακής εγγύησης που αναγράφονται στο βιβλίο εγγύησης που έχετε παραλάβει με το σκούτερ σας.
6) Όλοι οι όροι και οι εξαιρέσεις που περιγράφονται στο βιβλίο εγγύησης, ισχύουν και κατά την περίοδο της επέκτασης της.
7) Η επέκταση της εγγύησης ισχύει εφόσον έχουν τηρηθεί επακριβώς και ανελλιπώς όλοι οι όροι της αρχικής 2ετους εγγύησης, της παρούσας επέκτασης, και το πρόγραμμα εργασιών συντήρησης (αναγράφεται στο βιβλίο οδηγιών χρήσης & στην ιστοσελίδα μας) του οχήματος σύμφωνα με τα χρονικά και χιλιομετρικά όρια που προτείνει ο κατασκευαστής,.
8) Όλες οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης πρέπει να έχουν γίνει στα συνεργαζόμενα συνεργεία που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας kymco.gr στο σύνδεσμο «ΔΙΚΤΥΟ».
9) Όλα τα ανταλλακτικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση του οχήματος κατά τη διάρκεια του χρόνου της εγγύησης (αρχικής 2ετούς και επέκτασης αυτής), είναι τα γνήσια KYMCO καθώς και λιπαντικά κινητήρα και μετάδοσης με τις προδιαγραφές των προτεινόμενων λιπαντικών που είναι:
Κινητήρα: FUCHS SILKOLENE SCOOT SPORT-4 SAE 5W-40 API SJ,JASO MA2
Μετάδοσης: FUCHS SILKOLENE BOA SAE 80W-90
10) Ως αποδεικτικό πραγματοποίησης των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης, των ανταλλακτικών και λιπαντικών που χρησιμοποιήθηκαν, είναι:
– H ηλεκτρονική καταχώρηση των εργασιών συντήρησης στο online σύστημα service
– Tα τιμολόγια ανταλλακτικών όπου θα πρέπει να αναγράφονται οι κωδικοί των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν και θα πρέπει να φυλάσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εγγύησης.
Για το λόγο αυτό, βεβαιωθείτε ότι έχουν καταχωρηθεί από το συνεργείο οι εργασίες συντήρησης μετά την πραγματοποίηση κάθε service και έχετε λάβει τα προβλεπόμενα παραστατικά.
11) Για τους σκοπούς αυτής της συμφωνίας και την παροχή της δωρεάν επέκτασης εγγύησης, είναι απαραίτητη η συλλογή, τήρηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
12) Το πρόγραμμα αυτό ισχύει μόνο μετά την αποδοχή των όρων του από εσάς και την έκδοση συμφωνητικού σφραγισμένου και υπογεγραμμένου από τη MOTO TREND SA. Η αποδοχή των όρων και η διαδικασία επέκτασης της εγγύησης, πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μηνός απο την αγορά του οχήματος.
13) Για την κάλυψη σε εγγύηση είναι απαραίτητο να προσκομίζεται στο συνεργαζόμενο συνεργείο, μαζί με το βιβλίο εγγύησης, το συμφωνητικό που θα εκδοθεί. Σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί το όχημα μετά τον 2ο χρόνο.